Nový přehledový článek o interdisciplinární RHB péči u osob s RS

Komplexní interdisciplinární rehabilitační péče o osoby s roztroušenou sklerózou - vyšlo v Neurologii pro praxi 2021; 22(1): 50–55

Autoři: Klára Novotná, Ingrid Menkyová, Martina Kövári
Pracoviště
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN v Praze
MS rehab, z. s.
II. neurologická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, Praha

ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA/MULTIPLE SCLEROSIS Vytvořila a spravuje DMD agency, s.r.o.