Odborně

Možnosti ovlivnění syndromu „foot drop“

Možnosti ovlivnění syndromu „foot drop” u pacientů s roztroušenou sklerózou: srovnání vlivu funkční elektrické stimulace a peroneální ortézy – výsledky pilotní studie

Autoři: Mgr. Klára Novotná, Mgr. Romana Konvalinková, MUDr. Jana Lízrová Preningerová,
prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc.

Pracoviště: Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN v Praze

Možnosti využití taneční podložky

Možnosti využití taneční podložky v neurorehabilitaci

Autoři: Novotná K., Braumová L.

Pracoviště:
Neurologická klinika a Gentrnm klinických neurověd, l .LF a VFN v Praze
MS rehab z.s., Cesko 

Léčba roztroušené sklerózy z pohledu rehabilitace

Léčba roztroušené sklerózy z pohledu rehabilitace

Autoři: 
Kövári M., Novotná K., Havlíčková M., Roubíčková L., Konvalinková R., Kadrnožková L., Suchá L.

Pracoviště: 
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, Praha
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN, Praha

Pilotní studie využitelnosti nového programu...

Pilotní studie využitelnosti nového programu pro kognitivní rehabilitaci osob s roztroušenou sklerózou

Autoři: Novotná K., Janatová M., Kadrnožková L., Holeňová M., Motýl J., Horáková D., Kubala Havrdová E.

Pracoviště:
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd,1. LF UK a VFN, Praha
MS rehab z.s.
Společné pracoviště biomedicínského inženýrství FBMI ČVUT a 1. LF UK., Praha 

 

Únava jako nejčastější překážka

Únava jako nejčastější překážka pohybových aktivit u osob s roztroušenou sklerózou

Autoři: K. Novotná, L. Suchá

Pracoviště: Neurologická klinika l. LF UK a VFN a Centrum klini. neurověd, Praha, ČR

ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA/MULTIPLE SCLEROSIS Vytvořila a spravuje DMD agency, s.r.o.